100 Feiten

E-mail Afdrukken PDF

60 Bijbelse feiten betreffende de zevende dag + 40 Bijbelse feiten betreffende de eerste dag der week:

60 Bijbelse feiten betreffende zevende dag

 1. God rustte op de zevende dag na de eerste zes dagen van de week te hebben gewerkt bij de schepping van deze aarde. (Gen. 2:1-3)
 2. Dit bestempelde die dag als Gods rustdag, omdat de sabbat rust betekent. Bijvoorbeeld: De dag waarop iemand geboren is, zijn geboortedag. Toen God dus ruste op de zevende, werd die dag Zijn rust- of sabbatdag.
 3. Daarom moet de zevende dag altijd Gods sabbatdag zijn. Kunt u uw geboortedag veranderen? Nee. Evenmin kunt uw Gods rustdag veranderen naar een dag waarop Hij niet heeft gerust. Daarom is de zevende dag nog steeds Gods sabbatdag.
 4. De Schepper heeft de zevende dag gezegend. (Gen. 2:3)
 5. Hij heeft de zevende dag geheiligd. (Ex. 2:11)
 6. Hij maakte de sabbat in de hof van Eden. (Gen. 2:1-3)
 7. Hij werd gemaakt voor de zondeval; daarom is het geen afschaduwing van iets dat nog moest komen, want symbolen zijn pas ingevoerd na de zondeval.
 8. Jezus zei dat de sabbat gemaakt was voor de mens (Mark. 2:27), dat is voor het mensdom, dus zowel voor de heiden als voor de jood.
 9. Het is een gedenkteken aan de schepping. (Ex. 20:11, 31:17). Telkens als we op de zevende dag rusten, zoals God bij de schepping heeft gedaan, gedenken wij die grote gebeurtenis.
 10. De sabbat werd Adam gegeven, als hoofd van het menselijk geslacht. (Mark. 2:27; Gen. 2: 1-3)
 11. Door hem, onze vertegenwoordiger, is deze aan alle volken doorgegeven. (Hand. 17:26).
 12. Het is geen Joodse inzetting, want de sabbat werd gemaakt 2300 jaar voordat er een jood was.
 13. De bijbel noemt het nooit een joodse sabbat, maar zegt steeds 'de sabbat van de Here uw God'. Mensen moeten voorzichtig zijn hoe ze Gods heilige rustdag noemen.
 14. Door heel de tijd van de patriarchen heen, is naar de sabbat verwezen. (Gen. 2:1-3, 8:10-12, 29:27,28)
 15. Het was deel van Gods wet vóór de wetgeving op de berg Sinaï. (Ex.16:4,27-29)
 16. Toen plaatste God de sabbat in het hart van Zijn zedenwet. (Ex. 20:1-17). Waarom plaatste Hij deze daar, als dit gebod anders was dan de andere negen geboden, die volgens iedereen onveranderlijk zijn?
 17. De sabbat van de zevende dag werd geboden door de stem van de levende God. (Deut. 4:12,13)
 18. Hij schreef dit gebod met eigen vinger. (Ex.31:18)
 19. Hij graveerde het in steen, waarmee het onveranderlijke karakter werd aangeduid. (Deut. 5:22)
 20. De wet met de sabbat werd bewaard in de ark in het heilige der heiligen. (Deut. 10:1-5)
 21. God verbood werk op sabbat, zelfs in de drukste tijden. (Ex. 34:21)
 22. God doodde de Israëlieten in de woestijn omdat ze de sabbat ontheiligden. (Ezech. 20:12,13)
 23. Het teken van de ware God, waardoor Hij van de afgoden wordt onderscheiden. (Ezech. 20:20)
 24. God beloofde dat Jeruzalem voor eeuwig zou bestaan als de joden de sabbat zouden vieren. (Jer. 17:24,25)
 25. Hij zond hen in Babylonische ballingschap omdat ze de sabbat overtraden. (Neh. 13:18)
 26. Hij verwoestte Jeruzalem omdat ze de sabbat schonden. (Jer. 17:27)
 27. God heeft een bijzondere zegen beloofd aan alle heidenen die deze dag vieren. (zie Jes. 56)
 28. Dit is een profetie die volledig verwijst naar de christelijke bedeling. (zie Jes. 56)
 29. God heeft beloofd iedereen te zegenen die de sabbat zal vieren. (Jes. 56:2)
 30. De Here eist van ons de sabbat te `eren'. (Jes. 58:13)
 31. Nadat de heilige sabbat gedurende 'vele geslachten' was vertreden, zal deze in de laatste dagen worden hersteld. (Jes. 58:12,13)
 32. Alle heilige profeten hielden de zevende dag.
 33. Toen Gods Zoon kwam, hield Hij heel zijn leven de zevende dag. (Luk. 4:16; Joh. 15:10). Zo volgde Hij het voorbeeld van zijn Vader bij de schepping. Zullen wij niet veilig zijn als we het voorbeeld van zowel de Vader als de Zoon volgen?
 34. De zevende dag is de dag des Heren. (zie Openb. 1:10, Mark. 2:28, Jes. 58:13, Ex. 20:10)
 35. Jezus was Heer van de sabbat. (Mark. 2:28) Dat betekent: Ik heb de sabbat lief en bescherm hem, zoals de man heer is van de vrouw, haar moet liefhebben en beschermen. (1 Petr. 3:6)
 36. De sabbat maakte Hij een inzetting van barmhartigheid, bedoeld voor het bestwil van de mens. (Mark. 2:23-28)
 37. In plaats van de sabbat af te schaffen, leerde Hij zorgvuldig hoe die dag moet worden gevierd. (Matth. 12:1-13)
 38. Hij onderwees zijn discipelen dat zij niets op de sabbat moesten doen, behalve wat 'geoorloofd' was. (Matth. 12:12)
 39. Hij onderwees Zijn discipelen dat ook nog veertig jaar na Zijn opstanding de sabbat biddende gehouden moest worden. (Matth. 24: 20)
 40. De godvrezende vrouwen die bij Jezus waren geweest, eerbiedigen de sabbat na zijn dood. (Luc. 23:56)
 41. Dertig jaar na de opstanding van Christus noemt de Heilige Geest deze dag nadrukkelijk 'de sabbatdag'. (Hand. 13:14)
 42. Paulus, de apostel der heiden, noemde het 'de sabbatdag' in het jaar 45. (Hand. 13:27) Wist Paulus het niet? Of moeten wij moderne leraars geloven, die beweren dat de sabbat na de opstanding van Christus niet langer de sabbat was?
 43. Lucas, de geïnspireerde christelijke geschiedschrijver, die in het jaar 62 schreef, noemt het, 'de sabbatdag'. (Hand.13:44)
 44. De heidense bekeerlinge noemde het de sabbat. (Hand.13:42)
 45. Op het eerste christelijk Concilie, in het jaar 52, noemde Jakobus het in tegenwoordigheid van de apostelen en tal van discipelen 'de sabbatdag'. (Hand. 15:21)
 46. Het was gebruikelijk op die dag bidstonden te houden. (Hand. 16: 13)
 47. Paulus las in het openbaar de Schriften op die dag. (Hand.17:2,3)
 48. Hij was gewoon op die dag te prediken. (Hand. 17:2)
 49. Het boek Handelingen alleen al vermeld 84 vergaderingen, op die dag gehouden. (Hand.13:14,44; 16:13; 17:2; 18:11)
 50. Er was nooit een dispuut tussen christenen en joden wat betreft de sabbatdag. Dat is een bewijs dat de christenen dezelfde dag vierden als de joden.
 51. Onder alle beschuldigingen tegen Paulus beschuldigden ze hem er nooit van dat hij de sabbat niet eerbiedigde. Waarom niet, als hij die niet hield?
 52. Paulus zelf verklaarde nadrukkelijk dat hij de wet had gehouden. "Terwijl Paulus zich aldus verdedigde: Ik heb noch tegen de wet der joden noch tegen de tempel, noch tegen de keizer iets misdreven." (Hand. 25:8) Hoe kon dit waar zijn als hij de sabbat niet hield?
 53. De sabbat wordt 59 keer in het Nieuwe Testament genoemd, altijd met eerbied en onder dezelfde naam als in het Oude Testament, 'de sabbatdag'.
 54. In het Nieuwe Testament wordt geen een woord gezegd over het afschaffen, veranderen of wegdoen van de sabbat of iets dergelijks.
 55. God heeft nooit toestemming gegeven om op die dag te werken. Lezer, op grond van welk gezag gebruikt u de zevende dag voor werk?
 56. Geen enkele christen in het Nieuwe Testament, hetzij voor of na de opstanding, deed ooit gewoon werk op de zevende dag. Noem één geval, en we laten de vraag varen. Waarom zouden moderne christenen anders zijn dan Bijbelse christenen?
 57. Er wordt nergens gezegd dat God zijn zegen of heiliging van de zevende dag heeft weggenomen.
 58. Zoals de sabbat in het paradijs werd gehouden vóór de zondeval, zo zal die dag voor eeuwig worden gevierd op de vernieuwde aarde als alles is hersteld. (Jes. 66:22,23)
 59. De sabbat van de zevende dag was een belangrijk deel van Gods wet, die uit Gods eigen mond kwam, en met Zijn eigen vinger werd geschreven op stenen tafelen op de berg Sinaï. (zie Ex. 20) Toen Jezus Zijn werk begon, zei Hij nadrukkelijk dat Hij niet gekomen was om de wet te ontbinden. (Matth. 5:17)
 60. Jezus bestrafte de Farizeeën streng als huichelaars omdat ze voorgaven God lief te hebben, terwijl ze gelijktijdig een van de "10 Geboden" teniet deden door hun overleveringen. Het vieren van de zondag is alleen maar een overlevering van mensen.

40 Bijbelse feiten betreffende de eerste dag van de week

 1. Het eerste dat in de Bijbel wordt vermeldt is werk dat op zondag, de eerste dag der week werd gedaan. (Gen. 1:1-5) Dit werd door de Schepper zelf gedaan. Als God de aarde op zondag heeft gemaakt, kan het dan voor ons verkeerd zijn om op zondag te werken?
 2. God gebood de mensen om op de eerste dag der week te werken. (Ex. 20:8-11) Is het verkeerd om God te gehoorzamen?
 3. Geen van de patriarchen heeft de zondag gevierd.
 4. Geen van de heilige profeten heeft het ooit gedaan.
 5. Op uitdrukkelijk bevel van God zelf gebruikte Zijn heilig volk gedurende tenminste 4000 jaar de eerste dag der week als werkdag.
 6. God zelf noemt het een 'werkdag'. (Ezech. 46:1)
 7. Op die dag heeft God niet gerust.
 8. Hij heeft die dag nooit gezegend.
 9. Christus heeft nooit op die dag gerust.
 10. Jezus was timmerman (Mark. 6:3) en werkte in die bezigheid tot Hij 30 jaar oud was. Hij hield de sabbat en werkte zes dagen per week, zoals iedereen erkent. Hij heeft dus heel wat zwaar werk op die dag gedaan.
 11. De apostelen werkten op diezelfde dag.
 12. De apostelen hebben nooit op die dag gerust.
 13. Christus heeft die dag nooit gezegend
 14. Nooit is die dag door goddelijk gezag gezegend.
 15. Die dag is nooit geheiligd.
 16. Er is geen gebod gegeven om die dag te vieren, noch is het ooit verboden op die dag te werken. "Want waar geen wet is, is ook geen overtreding." (Rom. 4:15; Joh. 3:4)
 17. In het Nieuwe Testament staat geen verbod om op die dag te werken.
 18. Er wordt geen straf gegeven voor het werken op die dag.
 19. Er wordt geen zegen beloofd voor de viering ervan.
 20. Nergens wordt gezegd hoe die dag gevierd moet worden. Zou dat niet het geval zijn als onze Heer wilde dat wij die dag vieren?
 21. Nergens wordt hij de christelijke sabbat genoemd.
 22. Hij wordt nooit zelf een sabbat genoemd.
 23. In de Schrift wordt hij nooit de dag des Heren genoemd.
 24. Hij wordt zelf nooit een rustdag genoemd.
 25. Er wordt geen heiligheid aan verbonden. Waarom zouden wij het dan wel doen?
 26. Hij wordt gewoon 'de eerste dag der week' genoemd.
 27. Jezus heeft nooit die dag genoemd, en zelfs de naam niet op Zijn lippen genomen, zover de bijbel vermeld.
 28. Het woord 'zondag' komt in de hele Bijbel niet voor.
 29. God, Christus of geïnspireerde mannen hebben nooit een woord ten gunste van de zondag als geheiligde dag gezegd.
 30. De eerste dag der week wordt slechts acht keer in het Nieuwe Testament genoemd. (Matth. 38:1, Mark. 16:2,9, Luc. 24:1, Joh. 20:1,19, Hand. 20:7, 1Kor.16:2.)
 31. Zes van deze verzen verwijzen naar dezelfde eerste dag der week.
 32. Paulus spreekt met de gelovigen over dagelijkse zaken op die dag. (1Kor16:2)
 33. In het hele Nieuwe Testament hebben we slechts één verslag van een godsdienstige bijeenkomst op die dag, en dat was 's avonds. (Hand. 20:5-12)
 34. Er wordt nergens de gedachte geopperd dat er ooit eerder of later een bijeenkomst werd gehouden.
 35. Het was niet gebruikelijk op die dag samen te komen.
 36. Het was geen vereiste om op die dag het brood te breken.
 37. We kennen slechts één voorval waar dat gebeurde. (Hand.20:7)
 38. Dat vond midden in de nacht plaats (vs. 7-11). Jezus deed het op donderdagavond (Luc. 22). De discipelen deden het dagelijks. (Hand. 2: 42-46)
 39. De Bijbel zegt nergens dat de eerste dag der week de opstanding van Christus herdenkt. Dat is een menselijke traditie, die de wet van God teniet doet. (Matth. 15:1-9). Om de dood en de opstanding van Christus te gedenken werd de doop ingesteld. (Rom. 6:3-5)
 40. Tenslotte zwijgt het Nieuwe Testament over een eventuele verandering van de sabbatdag of heiligheid van de eerste dag.

We hebben nu 60 duidelijke Bijbelse feiten gegeven betreffende de zevende dag en 40 Bijbelse feiten betreffende de eerste dag van de week.

Wat doet u ermee?